Jak dlouho budou daňoví poplatníci tolerovat ochranu luxusních značek?

BBC nedávno zveřejnila zajímavý text o ochraně značek a protipadělatelských aktivitách. Dívá se na celou záležitost optikou, kterou jsme již představili na tom blogu, ovšem dělá to důkladněji. Ukazuje především, že z boje proti padělatelům se postupně stává boj proti zákazníkům. Žádná společnost na světě nemůže takový boj dlouhodobě vyhrát.

Existují segmenty trhu, kde se na nutnosti ochrany proti padělkům shodnou výrobci i zákazníky. To se týká třeba léků, alkoholu nebo kritických strojních dílů. Pokud si uživatel koupí falešný výrobek, čeká originální vlastnosti a nedostane je, může to poškodit jeho zdraví nebo třeba zavinit nehodu.

Vedle toho ale existují jiné skupiny produktů, kde koupí padělku žádné riziko nevzniká – kabelky, hodinky, značkové oblečení apod.

Jen v samotné Velké Británii žijí podle BBC alespoň tři miliony lidí, kteří vědomě kupují padělky. Oproti tomu jen samotná značka Louis Vuitton iniciuje ročně 10 000 policejních razií a 30 000 soudních procesů. Není tedy divu, že přibývá hlasů zpochybňujících, zda mají aktivity cílené na ochranu soukromého zisku hradit daňoví poplatníci.

Zejména, když ani bojovníci proti padělkům nedokážou přinést silné zdůvodnění. Nejčastěji uváděné argumenty jsou podle BBC následující:

 • Zisk z prodeje falešného zboží je údajně využíván na podporu prodeje drog a dalších kriminálních aktivit. Jenže ve skutečnosti prodej drog ani jiné kriminální aktivity nepotřebují být dotovány.
 • Padělky údajně ničí pracovní místa. Jenomže ve skutečnosti jsou originály i padělky vyráběny v Číně.
 • Padělky údajně poškozují výrobce. Jenže korporace s gigantickými zisky většinou nejsou zákazníkům ani daňovým poplatníkům příliš sympatické. Navíc není jisté, jak o jak velkou část výnosů značkoví výrobci přicházejí. Naprostá většina těch, kdo si kupují hodinky Breitling za 10 dolarů, by si nikdy nekoupila originál.

Každý zásah proti padělatelům tedy posiluje obraz nesympatické nenasytné korporace, která plýtvá zdroji daňových poplatníků na své zbytečné zisky.

Co s tím? Nejspíš nezbývá, než se pustit do výroby takových produktů, kde bude rozdíl mezi originálem a padělkem jasně patrný a kde vytvoření hodnověrného padělku bude výrazně přesahovat možnosti falšovatelů. To znamená nasadit ochranné prvky, které budou velmi výrazné, opravdu nenapodobitelné a budou hrát klíčový význam v designu.

Co třeba hologram s velmi výrazným motivem? Nebo třeba nasazení mikroskopických zrníček, u kterých se každý může lupou přesvědčit, že jsou na nich hologramy a které budou natolik centrální pro marketingovou komunikaci, že jejich kontrola se stane módou.

To všechno by znamenalo, že na výrobku začne záležet víc než na logu na reklamě. Což by nakonec byla výhra pro všechny.


Společnost Optaglio pomáhá v podobných situacích dodávkami produktů a služeb, které zahrnují, mimo jiné:

Welcome to safer times?

Seeing technological race between document counterfeiters and protection elements manufacturers, we can get an impression that we are entering perilous times when anything can be fake a nobody´s authenticity is sure. We could think that the Internet world, where a 50-year man can be nicknamed as the 12-year girl, is just a beginning of a long-term general trend.

But the reality is more complicated, and it is entirely possible we are entering quite safe times, regarding authentication and identity protection.

If we can define something like a golden age of certainty about everybody´s identity, it was centuries ago when people did not have any ID document. They did not have ID documents because they did not need to authenticate because they knew each other. Everybody met just a limited circle of people. Identification of a foreigner was easy, based on his accent and details of his behaviour. Estimating his origin was natural.

Of course, authentication of a foreigner was impossible but nobody cared. A newcomer needed to count with initial distrust. Either somebody undertook for him or he needed to live together with local people for some time. Otherwise he was approached with caution.

After the industrial revolution, the world changed and got smaller. Meeting people from elsewhere was suddenly a part of the ordinary experience. People from different regions moved to the same cities, where nobody knew the identity and personal history of the others. It is now difficult to even imagine the deepness of this change. An enormous space was created for criminal acts and breaking the rules generally. Card cheaters, marriage impostors and many other new „professions“ appeared.

It is logical that authorities started to issue authentication documents. They were just papers at the beginning. As counterfeiters targeted them, protection elements were added. A race thus began that has continued until know. In the first phase, the protection elements proved who is the issuer of the document, saying nothing about its holder and integrity of its content. The invention of photography opened a way for creating linkage between a document and the authenticated person. Protection against non-authorised changes started to be added later.

In Czech countries, from 1867 „legitimation tickets“ were issued. From 1919 Czechoslovak ID documents with personal photographs were issued. It was voluntary; most people did not have any identity document. General mandatory identity documents were introduced by racists but it very likely they just accelerated the general trend.

There were a massive number of counterfeiting attacks, and the race has accelerated. The documents developed from naive, vulnerable papers to the current generation of polycarbonate cards protected with high-resolution holograms, microholograms and other elements that are out of reach of counterfeiters. The manufacturers also implement regular innovation to keep their advantage over counterfeiters.

To sum up. For the first time in history, technologies and procedures are available, which – if applied systematically – enable creating an environment where you can have full trust in the identity of persons equipped with the proper authentication document. There is still a considerable number of attacks, but most of them focus on outdated ID documents or count with extreme inattentiveness of inspectors.

Je samozřejmě otázka, zda budou pokročilé technologie a postupy opravdu systematicky aplikovány. Lze si snadno představit, že se objeví hnutí bojující proti diskriminaci osob bez pasu a občanského průkazu, nebo že bude zformovány jiná překážky důslednému prokazování totožnosti. Nicméně je slušná šance, že jsme na cestě ke světu, kde bude jisté, koho máme před sebou, i když toho člověka vidíme úplně poprvé.

It is still not sure whether these technologies and processes will be applied. It is not difficult to image a political movement fighting against „discrimination against people without ID documents“  or other obstacles against law enforcement. But there is still quite good chance that we are on the way to the world with full trust of the identity of every newcomer.

By the way, have you noticed that biometry was not mentioned in this article? Even if it worked perfectly, it would help authorities, not ordinary people.

Návrat bezpečných časů?

Když jsme svědky technologického závodu mezi padělateli dokladů a výrobci ochranných prvků, můžeme snadno nabýt dojmu, že dříve bezpečný svět je ten tam a že postupně nastávají časy, kdy může být cokoliv falešné, a nebudeme mít jistotu o ničí identitě. Že internetový svět, kde se může pod přezdívkou 12leté dívky skrývat 50letý muž, je jen předzvěstí trendu, který se projeví v reálném světě.

Jenže ono je to složitější a ve skutečnosti jsme možná spíš na cestě k bezpečnějšímu světu.

Pokud je možné mluvit o něčem jako zlatém věku, pak to jsou staré časy, kdy lidé neměli žádné doklady. Neměli je, protože nepotřebovali prokazovat totožnost, neboť se navzájem znali. Každý se stýkal s relativně omezeným okruhem lidí. Cizince bylo možné snadno identifikovat podle přízvuku a detailů chování. Většinou bylo možné i odhadnout, odkud pochází.

Cizinec jako osoba byl absolutně neidentifikovalný, ale to moc nevadilo. Příchozí musel počítat s počáteční nedůvěrou. Buď se za něj musel někdo zaručit, nebo musel s lidmi žít určitý čas. Jinak se vůči němu postupovalo s obezřetností.

S průmyslovou revolucí se svět zmenšil. Setkání s lidmi odjinud začalo být normální součástí života. Do měst se stěhovali lidé z různých regionů, přičemž nikdo neznal identitu ani minulost těch ostatních. Těžko si zpětně představit, jak obrovská to by byla změna, a jak obrovský prostor to vytvořilo pro růst kriminality a ignorování nejrůznějších pravidel. Objevili se falešní hráči, sňatkoví podvodníci a desítky dalších podobných „profesí“.

Logicky se začaly objevovat průkazy, které měly prokazovat, kdo je kdo. Zpočátku se jednalo pouze o kusy papíru. Když se stávaly terčem padělatelských útoků, byly postupně přidávány ochranné prvky. Byl tak odstartován závod, který trvá dosud. Zpočátku ochranné prvky prokazovaly, kdo je původcem dokumentu. Až s vynálezem fotografie se objevila možnost vytvářet vazbu mezi dokumentem a konkrétní osobou a ještě později se začalo pracovat se systematickou ochranou proti neautorizovaným změnám.

V českých zemích byly od roku 1867 vystavovány tzv. legitimační lístky, od roku 1919 pak československé občanské legitimace s fotografií. Ale pozor, jejich vlastnictví bylo dobrovolné. Kdo se pohyboval převážně v kruhu lidí, co ho znali, ten žádný průkaz nepotřeboval. Všeobecné a povinné vlastnictví osobního průkazu zavedli až nacisté, nicméně nejspíš tak jen urychlili obecný trend.

Už tehdy probíhala řada pokusů o falšování průkazů, a od té doby se závod zrychluje. Doklady prošly obrovským vývojem od naivních napadnutelných papírových průkazek k dnešním polykarbonátovým kartám vybaveným hologramy s vysokým rozlišením, mikrohologramy a dalšími pokročilými ochrannými prvky, jaké jsou zcela mimo možnosti padělatelů. Výrobci si také zvykli na životní cyklus pravidelných inovací tak, aby byl udržen technologický náskok před padělateli.

Zkrátka, poprvé v dějinách je tu možnost dosáhnout stavu, že když vám někdo ukáže svůj průkaz, můžete mít plnou jistotu o jeho identitě. Útoky neustále probíhají, ale buď míří na zastaralé průkazy, nebo počítají s extrémní nedbalostí či neinformovaností kontrolující osoby.

Je samozřejmě otázka, zda budou pokročilé technologie a postupy opravdu systematicky aplikovány. Lze si snadno představit, že se objeví hnutí bojující proti diskriminaci osob bez pasu a občanského průkazu, nebo že bude zformovány jiná překážky důslednému prokazování totožnosti. Nicméně je slušná šance, že jsme na cestě ke světu, kde bude jisté, koho máme před sebou, i když toho člověka vidíme úplně poprvé.

Mimochodem, všimněte si, že nezmiňujeme biometrii. Ta – i kdyby fungovala perfektně – dá totiž jistotu vládám a policistům, nikoliv běžným občanům.


Společnost Optaglio pomáhá v podobných situacích dodávkami produktů a služeb, které zahrnují, mimo jiné:

Optaglio focuses on composite identity cards

Optaglio, the global leader in high-resolution security holograms, launched Optaglio OVConnect product for seamless integration of holograms into composite ID cards. This innovation complements unique patented solution for polycarbonate, OVMesh.

Our consultants are sometimes asked what is more suitable, polycarbonate or composite. It depends on the particular situation. A lot of factors play their role, but it seems that lifecycle is the key. If you can change cards each – let ´s say- three years, with reasonable costs and without creating new risks, composite should be sufficient,“ says senior research manager in Optaglio, Tomas Karensky.

However, it is necessary to ensure the same level of anti-counterfeit resistance as polycarbonate. A significant proportion of actual attacks seek to remove PET layer including protection elements and apply it to the fake. “It is important to ensure inseparable connection with PVC. I cannot disclose details, but it seems we found the right solution. After several weeks of testing, we are confident that we can offer this solution to our clients. It is also important that we can implement all our special visual effects.“

Optaglio´s special visual effects are based on resolution exceeding 5 million DPI that enables  – together with unique mathematic algorithms – to create more subtle and irregular diffraction structure resulting in specific visual effects such as the move of illusion object in unexpected directions, emerging 3D objects etc.  These effects cannot be reached using any other technology.

Composite ID cards consist of PVC and PET layers. They are not suitable for passports, driving licences etc. because of their limited operating life. On the other hand, their costs are lower than polycarbonate, and they offer reasonable quality and mechanic stress resistance. In many situations, they can be the choice with optimal ratio price /value.

Optaglio OVConect was developed and tested in Optaglio Labs, the research centre in Lochovice, Czech Republic. In 2015 Optaglio concentrated all its scientific capacities into this centre. It is a part of the long-term tradition of Optaglio as a research organisation, founded by people from Czech Academy of Science.

Questions for premium brands producers

Some myths are surprisingly resistant against all falsification attempts. For example, the idea that if you have enough policemen, it is sufficient for counterfeiting elimination. Although it clearly doesn’t work in any other area. We don’t need to resort to slogans such as “repression solves nothing“. We can remind a fundamental economic principle that only if significant majority rejects some behaviour, it can be marginalised by consistent state organised repression. It may be the case for drug counterfeiting. But what about fake handbags?

Last year, Czech police stopped carrying fake products. Everything was confiscated. A few months later, criminal prosecution was started against two policewomen who in the meantime tried to get these fake products to the market again. We cannot foresee their future, but the case does show how strong is the temptation.

It is not surprising, considering that fakes de facto cannot be distinguished from genuine products. From the customer point of view, there are only three strong reasons to ask a question about genuineness.

 • The original product has some features that are critical, and that is not met by fakes. It may be the case for drugs, machinery components etc.
 • Customers want to support the particular producer because of fair trade, charity, national issues, personal preferences etc.
 • The brand product is wonderful and cannot be imitated in acceptable quality.

The resulting questions for premier brand producers are the following. Are there any unique technical features of the product? Are special environmental or social responsibility rules applied during the production? Is the design unique? Will it keep its oneness after counterfeiters start their production?

If answers are „no“, strong motivation for counterfeiting is created. We can understand easily why is it so tempting why the time to time some policemen are jailed. Why are more cases not disclosed? It is better not to know.


Optaglio helps through its products and services that include:

Continuous innovation and technological development to keep advantage against counterfeiters.

Otázky na výrobce značkového zboží

Je až zarážející, jak tvrdošíjně přetrvávají některé iluze. Třeba pocit, že  je možné vymýtit padělatelství čistě tím, že se do akce zapojí hodně policistů. Jako by někdy v nějaké oblasti fungovalo. Nemusíme se uchylovat ke sloganům typu „represe nic neřeší.“ Stačí připomenout základní ekonomický princip, že tam, kde naprostá většina lidí určité chování odmítá, tam je může represe vytlačit na úplný okraj a výrazně zmenšit jejich rozsah. Totéž může fungovat třeba při boji pro padělaným lékům. Ale třeba padělané kabelky?

Dobře to ilustruje nedávný případ, kdy policie ve Středních Čechách zastavila nákladní automobil plný padělaného zboží a náklad zabavila. O několik měsíců později byly před soud postaveny dvě policistky, které se pokoušely dostat zabavené zboží na trh (více zde). Nevíme, jaký bude jejich další osud, ale rozhodně to ukazuje, o jak veliké pokušení se jedná.

Na tom ostatně není nic divného, když uvážíme, že padělky nejsou odlišitelné od originálu. Z hlediska zákazníka totiž existují jen tři důvody, proč se o pravost produktu zajímat.

 1. Pravý produkt má rysy, které jsou důležité a které padělek nesplňuje. Tak tomu bývá v případě léků, strojních součástek apod.
 2. Zákazník chce podpořit výrobce. To bývá třeba u fair trade, dobročinné výroby apod.
 3. Jedná o nádherný značkový produkt, jehož vzhled je v zásadě nenapodobitelný nebo jen velmi obtížně.

To vede k otázkám na výrobce značkového zboží. Má produkt unikátní technické vlastnosti? Je vyráběn nějakým velmi speciálním ekologickým nebo sociálně ohleduplným způsobem? Má unikátní design? A zůstane design unikátní i poté, co se padělatelé pustí do napodobování?

Proto je falšování značkového zboží tak lákavé. A proto občas skončí nějaké policistky před soudem. Kolik je dalších, které se nepodaří chytit? To raději nechtějte vědět.


Společnost Optaglio pomáhá těm, kdo se chtějí posunout k pokročilejšímu přístupu:

Neustálé vylepšování a vývojem technologií tak, aby byl udržen náskok před padělateli.

What you need in anti-counterfeit packaging today and why

Companies now organize more anti-counterfeit programs and spend more money on them than ever before. More than half of top managers say that fighting fakes is a critical priority, according to recent research of MarkMonitor, and they are ready to invest even more than now. It makes sense because counterfeiters are not small shops anymore but rather operators of huge manufacturing capacities, sometimes even bigger than original brand producers, say Optaglio´s consultants Libor Sustr and Petr Hampl in their article for Packaging Digest.

However, the counterfeiters adapt themselves to the new situation fast. Statistics of European Custome Office show declining number of captured fakes but growth in overall value. Attackers concentrate on more expensive products and learn more sophisticated technologies. According to preliminary data of Intl. Trademark Assn., the total cost of fakes exceeded $500 billion last year.

The anti-counterfeiting landscape is changing, and packaging producers should acknowledge it. Here is a summary of critical general guidelines.There are three basic strategies for protection. They are not mutually exclusive, are often implemented together and have limitations:

1. Use law protection and enforcement to prevent counterfeiters from getting to the markets. To this group of provisions, attempts to move costs to the third parties, such as the market operators, can also be counted. Amazon, Alibaba and other big ecommerce companies now face lawsuits for failing to do enough to protect their markets against fakes.

Limitation: Such provision can lead to the destruction of some markets.

Some products have already been delisted from Amazon. After all, some consultants recommend to limit the number of sales points and dealers or implement exclusive dealership. Anti-counterfeit protection is thus paid by a loss of opportunities.

Moreover, law enforcement needs a kind of proof—so provisions from the next two strategies need to be implemented.

Read full article in Packaging Digest.

Visit Optaglio at trade shows in Dubai, Shanghai and Washington, D.C.

Optaglio´s experts will take part in the following events focused on identity protection, authentication technologies, defence against counterfeiting and new technologies in this area:

The industry experts will discuss new kinds of attacks, new challenges for authentication industry and possible solutions. Optaglio will show some innovations but expects main interest in proven technologies, which include:

 • High-resolution holograms created using mathematic algorithms developed by Optaglio scientists.
 • Products for seamless integration of holograms into polycarbonate ID cards to develop entirely homogenous units.
 • Microholograms – grains of metallic dust with full hologram with all visual effects on each grain.

These technologies are already used in more than 50 countries around the world and accepted as a standard of first-class anti-counterfeit protection.