Welcome to the raceway

The right marking enables creating a product that cannot be imitated at all. To reach such goal, you need to the right technology, inspired design, and extensive communication.

Not long ago, it was published that Amazon´s portfolio includes some fakes. The internet giant is not deceitful; it just cannot examine all third party items of its vast portfolio.

The case of Amazon is just an illustration of the size and strength of counterfeiting industry. It grew up together with the growth of e-commerce and OECD now estimates that fakes for USD 500 billion are sold each year. If you produce a premium brand product and do not meet fakes, there are only three plausible explanation. Your brand is not interesting enough. You sell too cheap. You just do not know about forgeries.

Protection strategies and processes can be divided into two main groups.

Anti-counterfeit Big Brother

TRACKING PRODUCTS. Information about the move/shipment/inspection of the product is registered across its entire lifecycle. You can see a history of every individual product – day of production, moving between stores and distributors, dates of deliveries, etc. The most advanced products are integrated with tools for automated monitoring of e-shops to cross-check if all items sold are also registered in a tracking system.

These tracking systems are handy especially if a reasonable use of a product is conditioned by complete information (e.g. the latest supervision, measurement results, the number of working cycles passed, etc.). However, it leaves out that anti-counterfeit protection should be first and foremost a service for users. If somebody pays for a premium brand, he/she should be given a tool for genuineness verification.

Products like banknotes

MARKING PRODUCTS. A security element is placed on a product or its packaging. Watermarks and security ink printing (e.f. fluorescent ink) can deter small falsifiers. However, most of the today counterfeiting are realized in mass production factories and this kind of attackers can cope with this sort of protection. The most respectable producers of security inks screen their potential clients, but other ones are happy to sell to everybody. Watermarks and micro letters can be imitated as well.

A hologram is the strongest anti-counterfeit tool, but most of the holograms still do not guarantee full anti-counterfeit protection. Holograms are produced through mass production. If an attacker gets the master hologram, an unlimited number of falsified holograms can be produced. If the product is protected with an ordinary hologram, a sophisticated attacker can buy just one piece of branded product and derive the master from it.

Besides that, sometimes it is possible to create a hologram so similar that users are confused. Moreover, most users have no knowledge of hologram details. Look e.g. on a ticket of Prague City Transit. You can remark a metallic stripe on it. But who knows what letters and visual effects should be looked for. Most likely, any hologram including Prague City Transit logo would be accepted as genuine by most users.

No way without proper communication

Hologram protection can be bullet-proof, provided that the right technology and graphical effects are in place, an inspired design implemented and customer well informed what they should look for.

It can be expected that falsifiers potential will go up. In some cases, their production capacity will exceed the capacity of legal producers. The best premium brand producers will implement advanced anti-counterfeit measures. Products with lower level protection will be targeted. And technological race between attackers and defenders will continue.

Libor Šustr

The article has been published in Sale, Marketing and Media magazine.

 

Vítejte na závodní dráze!

Označit produkt tak, aby byl principiálně nepadělatelný, je možné. Vyžaduje to ovšem správnou volbu technologie, nápaditou grafiku a dostatek pozornosti věnovaný komunikaci.

Odbornými médii nedávno proběhla zpráva o tom, že Amazon prodává falešné značkové výrobky. To neznamená, že by byl internetový gigant málo poctivý. Není ale v jeho silách prověřit všechny položky, které třetí strany do e-shopu přináší. Je to jen jedna z ilustrací, do jak nesmírně rozsáhlých rozměrů se padělatelské odvětví rozrostlo s rozvojem internetu. OECD odhaduje, že každoročně se na světě prodá padělané zboží za 500 miliard dolarů.  Zkrátka, pokud vyrábíte značkové zboží a nesetkáváte se s padělky, jsou v zásadě jen tři možnosti. Buď vaše značka není dost zajímavá nebo se produkty prodávají příliš levně nebo o těch padělcích nevíte.

Obranné strategie a postupy můžeme v zásadě rozdělit do dvou skupin.

Protipadělský velký bratr

SLEDOVÁNÍ POHYBU PRODUKTŮ. Od chvíle, kdy výrobek opustí produkční linku, jsou informace o jeho pohybu zaznamenávány do informačního systému. U každého konkrétního kusu je pak možné sledovat celou jeho historii – putování mezi sklady, mezi distributory, termíny vyskladnění atd. Ty nejpokročilejší systémy jsou propojeny s automatickým sledováním obsahu internetových obchodů. To je  velmi užitečné tam, kde jsou přesné informace o produktu podmínkou jeho smysluplného využití (např. datum poslední inspekce, počet odpracovaných cyklů apod.) a kde je tudíž vedení záznamů nutností. Nicméně jako ochrana proti padělkům fungují jen omezeně. I když totiž odložíme stranou veškerá technická omezení, není zde naplněn základní účel ochrany proti padělání, jimž má být služba uživatelům. Když platí za značkové zboží, mají mít možnost samostatně ověřit si, že to zboží je skutečně pravé.

Výrobky jako bankovky

ZNAČENÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ. Zde jde o to, že na produktu nebo jeho obale je umístěn nějaký ochranný znak. Vodoznaky nebo tisk bezpečnostními inkousty (např. takovými, které mění barvu podle úhlu dopadajícího světla) mohou odradit padělatele z malé dílny, nicméně většina falešných výrobků je dnes vyráběna sériově v továrnách, a útočníci na takové úrovni si poradí i s ochrannými prvky. Solidní výrobci bezpečnostních inkoustů své zákazníky prověřují, nicméně jsou i tací, kteří si s tím hlavu nelámou. Podobně je možné imitovat i vodoznak a mikropísmo.

Nejsilnějším nástrojem pro značení produktů jsou hologramy, jenže ani většina z nich neumí poskytnout plnou ochranu. I hologramy se vyrábí sériově, takže stačí, aby se útočníkovi podařilo získat raznici.  A zkušený útočník tuto raznici dokáže rekonstruovat z hologramu, jedná-li se o „běžný hologram.“

Vedle toho existuje možnost vyrobit hologram natolik podobný, že uživatele zmate. Vezměte třeba jízdenku pražského dopravního podniku. Asi každý si všimne, že je na ní kovový lesklý proužek. Ale kdo ví, jaká tam být na něm písmena? Jakým způsobem se mají měnit? Není to spíše tak, že by uživatel pokládal za pravý jakýkoliv hologram obsahující logo dopravního podniku?

Bez důkladné komunikace to nepůjde

Ochrana hologramem je tedy možná, ale je zapotřebí pečlivě vybrat technologii, vizuální efekty, grafický návrh a samozřejmě zákazníkům jasně komunikovat, co na zboží hledat.

Další vývoj je očekávatelný. Možnosti falšovatelů dále porostou, v některých případech převýší padělatelská kapacita kapacitu legální výroby. Ti nejlepší výrobci začnou svoje produkty chránit důsledněji než dnes. Padělatelé začnou cílit na ty méně chráněné. A v tom všem bude probíhat neustálý technologický závod mezi útočníky a obránci.

Libor Šustr

Publikováno v časopise Sales, Marketing, Media 

Will your supermarket own your body?

Biometric technology vendors move their focus on midsize and small firms. It generates huge risks that have been neglected until now.

How many cards do you have in your wallet? In valet of a typical European, you can find an ID card, a driving license, one or two discount cards into restaurant chains, up to five cards to petrol stations or supermarket chains, health insurance, and car assistance. Now try to imagine that each of these cards is replaced by biometry entry in a database – fingerprint, voice, face geometry, iris, a rhythm of walk… the valets would not be so overloaded, there would be no need to deal with card losses, companies would improve their insight into customer behavior.

Do you think it is unrealistic? It was the prevailing vision at a trade show a and conference Connect:ID which took place a few weeks ago in Washington, D.C.  We introduced technological innovations for an anti-counterfeit protection of physical ID cards and passports. However, most of the participants focused on biometric readers, information systems for biometric data storing and, most strikingly, on big data tools tuned for biometry.

Iris readers for everybody

The main trends can be summarized as the following.

1)    Growing number of biometric features for definitive identification and authentication of a person. There is no need to rely on fingerprints. Fingers, iris, voice, face geometry, moves… rhythm of walk and heartbeat are innovations of this year. There is almost no part of human body that cannot be used for authentication.

2)    The readers are more and more available, smaller and smaller, cheaper and cheaper. There is a growing number of extensions for smartphones and notebooks.

3)    Because market of governments and authorities is close to the saturation and competition is limited to a quite small number of players, most vendors try to sell to smaller subjects, such as hospitals, towns, universities but mostly companies. Business models are adapted to smaller customers. You do not need to buy hundreds or tens of contact points. You can select just three readers; the server can be replaced by any notebook etc.

It must result in a situation described above, with out of sight consequences and the unknown impact on user privacy. Very likely, it is only a matter of time that most of the biometric information are compromised. Because many of them can be copied, such security incidents will generate a high risk of identity theft up to the end of your life. You can change your card if its number is compromised. You cannot change your fingerprint, voice, iris, etc.

Too easy destruction of privacy

Users may refuse to accept biometric solution but do not bet on it. Some users will refuse to use them. But experience from legacy projects, such as voice identification in Tatrabanka, show that most users are ready to trade privacy and security for comfort. Moreover, reading of biometric data is easier and easier. „Mrs. Smith, please look into the camera.“ There is even no need to take glasses off; the database entry is completed in a few seconds. Face geometry can be even red from a portrait photography.

Growing pressure on biometry solutions implementation, selling databases and automated data mining can be therefore expected. Most vendors do not worry about security issues. Direct question on representatives of the industry association was answered: We already recommended to implement strong security measures (without more detailed definition). And that´s all. The only skeptic view was expressed by a representative of Homeland Security stating that any transfer of biometric data through public communication networks is unacceptable, even if data are encoded.

Self-regulation does no work

We cannot expect anything else. The sales departments need to meet their quotas. It is not their job to take car of all consequences. They are in a situation: if I do not sell, anybody else does.

In theory, such issues should be mitigated by industrial associations. However, companies are not represented by gray hair men with many year experiences from technological development or security projects. The companies are represented by sales and marketing people who are actively interested in sales growth. There is no wonder that risks are underestimated.

It is a task for governments. Instead of mechanic „support of any technology innovation“, the governments should ensure that:

  1. a) Users understand the situation, including difficult issues
  2. b) Information security is perhaps not perfect but at least at a respectable level
  3. c) There is a backup solution in place that enables people, whose biometric data have been compromised, to continue a normal life.

Story of microholograms – Part I.

A breakthrough innovation is backed by more than ten years of intensive work, research a risk taking. In the end, this enormous effort resulted in a big success. Today, microholograms are preferred choice for protection against counterfeiting a stealing around the world. They protect passports, tax stamps, art, machines parts… anything you like.

Micropholograms are tiny pieces of metal, from some 40 micrometers to half of millimeter. Seen by a naked eye, they look like metallic dust, but there is a hologram on each of them. On most of them, you can also find letters engraved. Of course, you need a magnifier to see hologram and letters. Seen with a magnifier, you can also mention a regular shape – hexagon, square or anything else required by a client.

From an idea to handmade production

The first demand came of OPTAGLIO´s daughter company Metallic Security in 2000. „Their salesmen met a product that consisted of adding small particles into lacker to enable attesting genuineness of a product.  They came and said, perhaps we can even produce something better. Perhaps we can put holograms on these particles.“

The first idea was transformed to a regular research requirement.  Researchers, antecedents of today OPTAGLIO Labs, were lucky because they could start from on-shelf solution. Two years earlier they developed technology for miniature nickel holograms as a byproduct of research focused on another topic.

Anyway, they needed to do a lot of work before they got real microholograms and production procedure. The procedure was quite complicated. A nickel table, photoresist depositing, covering, illuminating, activating, growing in a galvanic bath… up to getting out ready microholograms. The procedure was not easy, but it was realizable so that the manufacture style production could start.

Starting with cars, paintings, and statues

In 2004, OPTAGLIO patented microholograms. The breakthrough innovation attracted press attention, and holographic spray was introduced in the market. It was actually a transparent lacquer with added microholograms. The protected item was painted with this lacquer and protection was complete. In the first phase, it was mostly used for anti-theft protection of different valuable articles, from antiquities to car parts. In Baltics, an extensive project was launched covering tens of car dealers. It combined satellite tracking with marking of critical parts with microholograms.

However, microholograms were still waiting for its real coming to the market.

Learn more about microholograms here.

False policemen paradise

Two weeks ago, a false policeman came to a post office in Jezov (Czech Republic) a took „contaminated“ banknotes for tens of thousands Czech Crowns. It was not an isolated case. Web search engines show many similar cases from last several years, both from the Czech Republic and abroad.

Here we are facing a critical aspect of ID cards, although this point is not discussed often. ID cards are often examined in connection with a border crossing and other situations where people are checked by law enforcement officers. Of course, they need to examine masses of people and work efficiently. Nevertheless, if they suspect a detainee, there are many measures to disclose false identity from thorough interrogation through biometrics database to confrontation of relatives.

Millions of ordinary citizens are helpless in similar situations. Any time it can happen that they are approached by a person equipped with a police card and asking for anything. It is not the worst scenario if a false policeman takes your money. He can take you, using handcuffs. If you don´t believe and resist, you can meet nasty consequences (which actually happens, time to time).

Police badge and card are connected to almost unlimited power. We should, therefore, expect that they are protected against counterfeiting very strongly. Such protection would include a detailed description of badge and card on the police website. The description should enable a regular citizen to confirm genuineness immediately. It is also critical that badge and card are tough to counterfeit and tamper. Information necessary for genuine/false recognition would be communicated in TV, schools, etc.

But what is the reality? There is only a small preview on the web site of Czech Police. Very likely, there are no protective elements on the card. Even if they were, it would not be very helpful because people would not know what to check.

Altogether it means that the Czech Republic is a country where everybody can claim he is a policeman and this claim should be accepted. Two years ago, a young man created a police card from other material (photo paper instead of plastic) and was taking goods from shops for several weeks.

The same issue is connected with most of the law enforcement institutions across Europe. By the way, false policemen cases also demonstrate naiveness of unlimited reliance on biometry. Can anybody believe that a driver, stopped by a policeman, can identify this policeman through his fingerprint and policemen database record?

 

Ráj pro falešné policisty

Asi před dvěma týdny se stalo, že na poštu v Ježově na Hodonínsku přišel falešný policista a odnesl si několik desítek tisíc, pod záminkou, že bankovky jsou „kontaminovány“. Není to zdaleka ojedinělý případ. Internetový vyhledávač vás odkáže na desítky podobných případů z posledních let, v české republiky i zahraničí.

Narážíme tak na málo diskutovaný, nicméně nesmírně důležitý, aspekt osobních průkazů. Často se o nich hovoří v souvislostech s přechodem hranic a dalšími situacemi, kdy kontrolu provádí policejní složky. Samozřejmě, že potřebují postupovat efektivně a zvládnout prověřit ohromné masy lidí. Nicméně pořád jsou na tom tak, že pokud vás státní ozbrojené síly zadrží a mají podezření na vaši falešnou identitu, mají dost prostředků, aby se dozvěděli pravdu. Od důkladného výslechu přes databáze biometrických údajů až po konfrontaci s vašimi příbuznými.

Jenže miliony běžných občanů jsou v podobných situacích naprosto bezmocné. Kdykoliv je může oslovit osoba vybavená policejním průkazem a požádat v zásadě o cokoliv. Přijít o peníze ještě není tak špatné. Co kdyby falešný policista nasadil pošťačce pouta a odvedl si ji s sebou? A pokud snad neuvěříte, že dotyčná osoba je opravdu policista a kladete odpor, můžete očekávat poměrně drastické následky (jak se občas taky stává).

Pokud jsou tedy s policejním odznakem  a policejním průkazem spojeny tak obrovské možnosti a rizika, bylo by logické, že budou odpovídajícím způsobem chráněny. To by obnášelo minimálně to, že na webové stránce Policie ČR by visel detailní popis průkazu a odznaku, včetně ochranných prvků jako hologram či vodoznak. Byly by popsány tak, aby je běžný občan dokázal poznat na první pohled. A měly by takové parametry, že by je padělatel nedokázal napodobit ani na základě popisu na webu. Průkaz by samozřejmě musel být chráněn takovým způsobem, aby nebylo možné vyrobit hodnověrný padělek ani úpravou průkazu padělaného. Jak poznat pravý policejní průkaz – o tom by se občas mluvilo i v televizi a učily by se to i třeba děti ve škole.

Jenže realita? Na internetové stránce Policie ČR najdete malý nejasný náhled, a to je vše. Ochranné prvky nejspíš nejsou aplikovány žádné. I kdyby byly, příliš by to nepomohlo, protože by občané nevěděli, co kontrolovat.

Česká republika je tedy zemí, kde se může každý představit jako policista a každý musí jeho tvrzení akceptovat. Ostatně, jak snadné je podvádět ukázal mladík, který při výrobě falešného policejního průkazu nedodržel ani základní materiál (použil fotopapír místo plastu) a po několik týdnů si odnášel zboží z obchodů.

Jestliže má policie prostředky na luxusní automobily, a přitom není schopna vyřešit označování svých lidí, něco není v pořádku. Což, ostatně, není problémem jen Policie ČR, ale i dalších orgánů veřejné moci.

Mimochodem, případy falešných policistů dobře ukazují, jak naivní je neomezená důvěra v biometrii. Nebo snad někdo věří, že v budoucnu bude možné postupovat tak, že vás zastaví dopravní policista, vy vytáhnete z auta čtečku, načtete otisk jeho palce a zkontrolujete ho v policejní databázi?

Amazon in troubles? Producers in troubles!

Not long ago it happened that somebody bought a premium brand (LifeProof) smartphone case on Amazon. He called to the producer, checked a production number and found that the item was a fake. It appears there are more and more cases like that. The stories circulate on social networks, and Amazon reputation is impacted.

„If you were shopping at Walmart and on the same shelf you found counterfeit Beats by Dre headphones right next to the authentic product, and the liability was on you to determine which was real, would you keep shopping at Walmart?,“ asks Michael Sacca on Brandisty blog.

Shortly, for any organization selling third party products, it is difficult to keep an overview of the origin of all items sold. This situation leads to risks for reputation and market positioning.

O.K., they are some clients who ignore the issue. They simply buy a product that looks nice, and they do not believe in a better quality of premium brands. Such clients will never ask for proven genuineness and create de facto an independent market.

However, most customers think that if they pay for an original, they should get the original. It is in the interest of producers and shops to create an atmosphere of full trust in the genuineness of sold items.

It is very useful if a customer can find out if a product is genuine or fake on his own. It is the reason why many premier brand producers organize information campaigns focused on clients. If falsifiers are amateurish, it is not too difficult. The fakes often differ by color, important details or strange innovations, such as red half-moon instead of Bayern flag in BMW logo.

However, sophisticated fakes are impossible to identify as long as the product is not equipped with a security element, which:

It points to security holograms with strong visual features. A user can not only remark a changing gleamy surface but check e.g. that a doll changes its color to red or that letters emerge from a background on a tilting hologram.

The third usual requirement on security holograms, inseparability, can be put aside in this situation. Falsifiers focus on serial production. It is sufficient to ensure that a master hologram is not stolen. It means a security system should be implemented across processes. Holograms can be also produced in a partner company working under a security regime.

It is likely that first class online shops will accept only items with anti-counterfeit protection features in close future. They may have no other choice.

 

Amazon v problémech

Největší internetový obchod světa má problém. Ukazuje se, že mezi zbožím, které prodává, jsou padělky. Těch případů je spousta a ukazují se v podstatě náhodou. Třeba tak, že někdo koupí pouzdro na mobil, zavolá výrobci (v tomto případě firmě LifeProof) a ten mu na základě výrobního čísla sdělí, že se jedná o padělek. Podobných případů přibývá, historky kolují po sociálních sítích a Amazon ztrácí důvěryhodnost.

„Kdybyste nakupoval ve Walmartu a zjistil, že ve stejné přihrádce jsou smíchané autentické značkové produkty s padělanými, šel byste tam znovu? Nakupoval byste dál ve Walmartu?,“ ptá se třeba Michael Sacca na blogu Brandisty.

No, ve skutečnosti by se to zákazník nikdy nedozvěděl. Většinou to totiž chodí tak, že na předmětu najdete logo výrobce a s tím se spokojíte. Málokdo si dá tu práci výrobce kontaktovat a ptát se na výrobní číslo. Navíc, padělatelé si mohou dát práci a vyrábět falešné zboží s těmi sériovými čísly, jaké jsou skutečně v oběhu.

Zkrátka, pokud společnost prodává i produkty třetích stran (což dnes dělá každá větší obchodní organizace) a nenakupuje přímo od výrobců (což fakticky není možné), je pro ni nesmírně obtížné udržet přehled o původu veškerého prodávaného zboží. Se všemi riziky pro reputaci a postavení na trhu.

Nemůžeme pominout, že existuje skupina zákazníků, kterým na takových věcech nezáleží. Koupí něco, co vypadá rozumně a stejně nevěří, že by značkové zboží bylo výrazně kvalitnější. Takoví lidé nebudou nikdy řešit pravost a vytváří de facto samostatný trh vůči kterému josu výrobci v zásadě bezmocní.

Jenže pak je ta většina zákazníků, která má pocit, že když zaplatila za značkové zboží, měla by také značkové zboží dostat. Je v zájmu všech poskytnout jim jistotu. V zájmu výrobce, v zájmu obchodní organizace i dealera.

A zde se ukazuje, že nejlépe funguje, když je zákazník sám schopen rozpoznat originál od padělku. Proto také mnozí výrobci realizují informační kampaně cílené na koncové zákazníky. Když je padělatel hodně neobratný, není to pro zákazníka obtížné. Padělek často nedodrží barvu, chybí na něm nějaký důležitý detail nebo to může vést až tak kuriózním předmětům, jako falešné díly na BMW, kde padělatel nahradil bavorskou vlajku v logu červeným půlměsícem. Nicméně pokud je padělatel dost šikovný, je nutné, aby byl chráněný značkový předmět opatřen bezpečnostním prvkem, který:

  • není napodobitelný
  • a lze z něj na první pohled rozpoznat pravost.

To ukazuje k bezpečnostním hologramům s velmi výraznými efekty. Takovými, že si uživatel všimne nejen lesklého proměnlivého povrchu, ale může třeba zkontrolovat, že při naklonění hologramu se panenka zbarví do červena a z pozadí vyjede nápis.

Třetí obvyklý požadavek, neoddělitelnost, můžeme v tomto případě pominout. Zatímco třeba u cestovního pasu znamená už jen jeden úspěšný padělek nesmírně závažný problém, falešné zboží se stává problémem až v případě sériové výroby. A těžko předpokládat, že by někdo kupoval značkové kabelky, vyjímal z nich hologramy a připevňoval je na jiné produkty. „Stačí“, aby si firma nenechala ukrást raznici nebo celou dávku ochranných hologramů, což ukazuje k nutnosti správně zvládnout procesy. U výrobců relativně běžného, byť značkového, zboží, nezvyklých ceninovému režimu, může i to představovat určitý problém. Ale je možné ho zvládnout.

OPTAGLIO opens its new Research Center for forensic protection

LOCHOVICE (May 15, 2017) – OPTAGLIO today announced the establishment of a research center focused on forensic aspects of anti-counterfeit protection technologies for different types of documents. This center will work as a separate unit closely connected to OPTAGLIO Labs.

The new unit equipped with a broad range of technical accessories will be able to simulate different types of attacks against documents such as removal of protective elements. It will focus on strategies for protection against such attacks and development of new technologies. New anti-counterfeit measures will be thoroughly tested to make sure their applicability in the environment of real production (speed, batches, lamination temperature, pressures etc.) The center is partly subsidized by EU funds.

„New research center is to bring a unique combination of different physical approaches. We will also try to apply holograms on new substrates and open a lot of interesting new questions. Rather than just development of new products, our goal is to reach a thorough understanding of a phenomenon. This will enable us to build entirely new solutions,“ said Dr. Tomáš Karenský, senior research manager in OPTAGLIO.

An important part of research activities will focus on microholograms, tiny particles with a holographic surface, invented by OPTAGLIO. Microholograms are sometimes called „holographic dust“ and enable several levels of inspection, including forensic.

OPTAGLO is uniquely positioned to run a scientific center focused on forensic technologies. In 1994, it originated from Czech Academy of Science and research is still a top priority for the organization. OPTAGLIO has built an international scientific team and large research center, OPTAGLIO Labs, in Lochovice in Central Bohemia (Czech Republic). The company is a pioneer and the global leader in e-beam lithography and patented many innovations, including microholograms and specific technologies for integrating optical security features into polycarbonate cards.

 

OPTAGLIO zvyšuje aktivitu na severoamerickém trhu

Řadu jednání s představiteli amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti (Homeland Security) a mnoha komerčními firmami absolvovali v uplynulých dnech představitelé společnosti OPTAGLIO. „Bylo zajímavé vidět, že mnoho amerických expertů naši firmu znalo. Věděli o našich výzkumných projektech a měli představu o našich technologiích, které jsou dokonce někdy předváděny jako ukázkový příklad velmi pokročilého zabezpečení dokumentů,“ informoval manažer technologií Libor Šustr.

Americká zkušenost potvrzuje kritickou důležitost osobních dokladů odolných proti padělání. I když rychle roste zájem o biometrii a na trh vstupuje řada firem s velmi zajímavými řešeními, základním prostředkem prokazování totožnosti je a zůstane doklad. Policista na ulici, prodavač v půjčovně nebo třeba hospodský mající pochybnost o vaší plnoletosti – ti všichni mohou potřebovat jistotu o vaší totožnosti. I kdyby bylo možné je vybavit čtečkami otisku palce, duhovky či jiné tělesné charakteristiky, z mnoha důvodů není myslitelné masově otevírat přístup k databázím, bez nichž nemá načítání biometrických údajů význam.

Potvrzuje se také, že osobní doklady jsou častým terčem padělatelů. Ve Spojených státech, kde jsou základními doklady totožnosti řidičské průkazy vydávané jednotlivými státy, byl každý řidičský průkaz už někdy úspěšně zfalšován. V řadě případů je kvalita padělku lepší než originálu a sami představitelé ministerstva vnitra přiznávají, že často nevědí, jaká technologie byla při falšování použita.

Z toho pramení značný zájem o nejmodernější technologie ochrany proti padělání. OPTAGLIO, jakožto primárně výzkumná firma, je schopna nabídnout to úplně nejvyspělejší a každých pár měsíců přináší další inovace. Severoameričtí zákazníci se zajímali zejména o následující.

MIKROHOLOGRAMY. Jedná se o miniaturní částice kovu (velikostí od 40 mikrometrů), na které jsou naneseny kompletní hologramy se všemi vizuálními efekty.
SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO POLYKARBONÁTOVÉ KARTY. OPTAGLIO je jediná firma na světě, která na kartu nepřipevňuje bezpečnostní hologram jako cizorodý prvek, ale je schopna integrovat hologram do karty jako naprosto jednolitého a homogenního celku.
ELEKTRONOVÁ LITOGRAFIE. Jedná se o nanotechnologii nahrazující vytváření hologramu laserovým paprskem. Společnost OPTAGLIO je v této oblasti průkopníkem a dosahuje rozlišení až 2,5 milionu DPI, což mimo jiné znamená, že její hologramy jsou principiálně nekopírovatelné a nenapodobitelné.

„Počítáme s tím, že rozhodovací cyklus je poměrně dlouhý, nicméně máme slušnou šanci se prosadit. Ať už přímo jako dodavatel nebo tak, že americký partner koupí naše stroje a využije naše know-how,“ doplnil Libor Šustr. Technologie společnosti OPTAGLIO jsou využívány ve více než 50 zemích celého světa, zejména pro ochranu osobních průkazů, bankovek a cenin. V USA se zatím prosadily pro ochranu spotřebního zboží pro padělání.