Optaglio focus on protecting chips in e-passports and similar documents

Optaglio, the global leader in high-resolution security holograms, today announced a new solution focused on protecting chips in e-passports against removal and replacement. It is expected that high proportion of counterfeiting attacks will target chips with biometric data in foreseeable future.

Personal and biometric data stored in a chip inside a document is a robust authentication tool. It supports all levels of machine reading up to automated e-gates. However, these chips are often targeted by counterfeiters, despite the fact that most document producers apply a kind of protection. “Our discussions with forensic laboratories experts confirm recent growth in attempts for chip replacement. Some five years ago, the attackers mostly tried to disable chips, but the e-gates force them to apply more sophisticated technologies,“ says Dr. Tomas Karensky, senior research manager in Optaglio.

The new Optaglio solution is based on covering a chip with a hologram consisting of thousands of tiny parts. Any attempt for manipulation results in irreversible disintegration of a hologram. “We spent a lot of time and energy on testing, trying all possible methods of chip replacement. Now we are pretty confident that our solution is strong and resistant,“ Karenský continued. “We had already had an excellent solution for polycarbonate, and now we can also cover PVC cards. Design of hologram is also critical. The attacker can replace it with another hologram with a similar look. The hologram must, therefore, include some striking and unusual visual effect that is not imitable. In this area, we are helped by the recent reaching 5 million DPI and development of new effects including 3D animation.

The solution announced today is a product of Optaglio Labs, which gradually grows into a leading European research centre of anti-counterfeiting technologies. This ambition is backed by massive investment into appliances and more than 20-year intensive research work. In 1994, Optaglio originated from Czech Academy of Science, and it still has original curiosity and experimental attitude. It has built an international scientific team step by step. In 2015, Optaglio´s research activities were consolidated and moved to Lochovice, Czech Republic.

Může dobrý obal chránit před padělateli? – část II.

V první části článku publikovaného v prestižním magazínu Packaging Europe jsme shrnuli hlavní změny na světových trzích, které vytvořily obrovský prostor pro masové padělatelství značkového zboží. Tak masové, že padělatelé mají mnohdy k dispozici celé továrny s výrobní kapacitou větší než originální výrobce. Připomněli jsme, že existují v zásadě dvě strategie, jak je proti falšování značek bránit.

 1. Sledovat cestu každého konkrétního kusu mezi obchodníky, distributory, zákazníky atd. Pokud je zjištěn kus bez historie, následují příslušné právní kroky.
 2. Opatřit každý kus takovými ochrannými znaky, které zákazníkovi umožní jednoznačně rozlišit pravé od nepravých.

Tuto první část si můžete přečíst zde.

Dále se budeme věnovat značení produktu. Jednak proto, že je to více relevantní z hlediska odvětví packagingu, ale také proto, že je to podle našeho názoru podstatně účinnější.

Správná strategie ochrany prostřednictvím označování vyžaduje odpovědět na tři zásadní otázky.

 • Kam bezpečnostní prvky umístit.
 • Jaké bezpečnostní prvky zvolit
 • Jak zvládnout související procesy – zejména připojení bezpečnostních prvků v rámci výroby a zákaznickou komunikaci.

Kam tedy předmět umístit?

Přímo na chráněný předmět

Třeba hologram je možné vyrazit přímo do čokolády nebo do plastu, z nějž je odlévána kapota zařízení. Pro hodně drahé alkoholy existují testovací předměty, které mohou plavat v lahvi a které reagují na chemické složení. Na některé předměty je možné tisknout speciálními bezpečnostními inkousty. A pak tu jsou mikrohologramy – miniaturní částice, které při pohledu pouhým okem vypadají jako kovový prach, ale detailnější pohled ukáže pravidelný tvar a plný hologram umístěný na každém zrníčku (velikosti začíná na 40 mikrometrech). Mikrohologramy mohou být vmíchány do bezvarvého laku, případě vmíchány do průhledného plastu, z nějž je předmět vytvořen.

Ochranná nálepka umístěná přímo na produktu

Zde je výhodou jednoduchost z hlediska výrobního procesu. Je nicméně zapotřebí, aby nálepka vyhovala třem základním požadavkům.

 • Při pokusu ji odlepit a přemístit by se měla rozpadnout nebo být jinak viditelně poškozena.
 • Nepadělatelnost. Nálepka by měla obsahovat nějaký prvek, který nedokáže věrně napodobit žádný padělatel.
 • I relativně necvičený uživatel by musí být schopen rozpoznat rysy potvrzující pravost.

Proto se některé tradiční bezpečnostní prvky jako např. kresby inkoustem reagujícím na UV záření, ukazují jako problematické. Je totiž zřejmé, že pokud padělatel vyvine dostatečnou snahu, může takový ochranný prvek napodobit. Bude to pro něj znamenat dodatečné náklady, jenže stejné dodatečné náklady to bude znamenat také pro značkového výrobce (z čeho vyplývá vyšší cena a tudíž vyšší motivace pro padělatele). Je tedy zapotřebí hledat ochranné prvky, které jsou nejen drahé, ale jejichž padělání je technicky nemožné.

Značení krabice (obalu)

To fakticky obnáší dvě možnosti.

 1. Umístění ochranných prvků do substrátu, z něhož je obal vyroben. K tomu slouží různé speciální částice, v poslední době jsou třeba populární „DNA“, tedy miniaturní kousky plastu, na kterých je uvedena informace o zboží a výrobci. Některé DNA částice reagují na UV záření, tak, že při nasvícení se projevuje optický efekt. Zatím nejpokročilejší technologií pro značení substrátu jsou již zmíněné mikrohologramy. Uživatel může zkontrolovat, že je na obale „kovový prach.“ V případě podezření, že něco není v pořádku vezme lupu a zkontroluje, že částice mají pravidelný tvar a jsou do nich vyryta správná písmena, logo apod. V případě pokračujícího podezření pak může mikrohologramy prohlížet pod mikroskopem a vidět kompletní hologram se všemi optickými efekty.

V současné době existují bezpečnostní papíry produkující papír s mikrohologramy.  Na trhu jsou i stroje pro vmíchání mikrohologramů do papírenského nebo plastového substrátu během výroby.

 1. Umístění ochranných prvků na obal. K tomu existuje několik desítek technologií od vodotisku přes speciální malby až po hologramy. Není v možnostech tohoto textu provést ani výčet všech možností, natož je podrobnějši komentovat. Upozorníme zde jen na možnost, že bezpečnostní prvky připojené na povrchu mohou zároveň sloužit i identifikaci předmětu, resp. jeho dohledání v databázi. Čárové kódy již byly zmíněny, další možností jsou RFID, pak existují technologie vycházející z náhodného umístění bublinek v plastu a velmi vyspělou možností jsou mikrohologramy. Rozmístění zrníček „kovového holografického prachu“ je pokaždé unikátní, je tedy možné jejich vzájemnou polohu načíst a uložit do databáze jako „otisk prstu dokumentu.“

Volba kombinace ochranných prvků přitom musí vycházet zejména z následujících faktorů:

 • Jaké padělatelské útoky lze čekat.
 • Jak bude probíhat kontrola pravosti.
 • Jaká je hodnota chráněného produktu
 • Jak vysokou prioritu pro výrobce má ochrana tohoto konkrétního produktu.

Podstatnou roli hraje také proces výroby a rozhodnutí, v jaké fázi má být ochranný prvek k obalu či vlastními předmětu připojen. Rozhodnutí musí být individuální, ale obecně platí zásada, že pokud je prvek použit i ke sledování produktu, měl by být připojen co nejdříve (aby bylo možné trackovat průchod výrobou). Pokud ochranný prvek slouží výhradně k rozhodování pravý /padělaný, pak je dobré jej umístit až těsně před expedicí, podnik se tak vyhne nutnosti aplikovat zatěžující bezpečnostní opatření během výroby.

Při rozhodování o technologii je dobré brát na zřetel, že existují v zásadě dvě skupiny bezpečnostních prvků.

 • To značení je možné napodobit, jenže to je velmi obtížné a nákladné. To může fungovat u bankovky. Bank of England kupř. uvádí, že výrobní náklady jednoho fiveru jsou sedm liber. Podobně tomu může být u některých dokladů. Jenže u brand protection narážíme na již uvedený problém.
 • Takové značení, které z principu není možné napodobit ani okopírovat. Do této kategorie spadají v této chvíli pouze hologramy, pokud zahrneme i technologie, které výrobce označuje nějakým speciálním názvem, ale fakticky se hologramy jedná. Tedy o něco, co láme světlo pomocí difrakční mřížky a vytváří různé optické iluze.

Uvedenou odolnost ovšem nemají běžné hologramy, tam je optická iluze většinou vytvářena pomocí omezeného počtu parametrů, které lze odhadnout a napodobit. Pak jsou ale sofistikovanější metody a na konci škály je elektronová litografie s obrovským rozlišením, kdy je struktura vytvářena přímým zápisem s rozlišením v řádu milionů DPI (jeden bod 100 NM a menší) a to pomocí matematických algoritmů, které nejdou rekonstruovat zpětně.

Na závěr ještě dvě poznámky k dobrovodným aktivitám.

Komunikační programy. Ochrana proti padělání má smysl pouze tehdy, pokud zákazníci budou mít zájem rozlišit mezi pravým a falešným, a pokud to budou umět. Je tedy třeba jasně komunikovat, jaký ochranný prvek mají hledat. Nestačí, že zákazník najde na obale cosi lesklého, v čem dokáže rozeznat logo výrobce. Musí naprosto přesně vědět, jaký grafický efekt hledat. To ideálně řeší video, kde je ochranný prvek naklápěn a osvětlován z různých stran a kde je jasně vidět, jaké iluze se objevují a mění.

Vedle toho je samozřejmě důležité sledovat vývoj trhu a technologií. Ochrana, která letos působí jako neprůstřelná, může být za pár let hračkou padělatelů. I proto je zapotřebí pokaždé včas modernizovat. To odpovídá na otázku, zda aplikovat jednotné koncernové ochranné prvky nebo zda je vyvíjet pro každou řadu zvlášť. Vzhledem k tomu, že jejich cena je závislá na velikosti série, ukazuje se jako racionálnější využít velkou sérii v jednom roce a často provádět změny než používat stejný prvek několik let.

Tak nebo onak, obal může nejen chránit zboží při převodu, ale může také chránit proti padělání a udržovat velikost trhu. To potvrzují zkušenosti z různých sektorů – jakmile výrobce zavedl dobrou ochranu proti padělání, počet prodaných kusů skokově stoupnul o desítky procent.

Společnost Optaglio je známa především svými aktivitami a produkty pro ochranu dokladů proti padělání, věnuje se však i ochraně značek. Výrobcům značkového zboží dodává, mimo jiné:

Podrobnější informace jsou k dispozici v příslušné sekci webové stránky společnosti Optaglio.

Může dobrý obal ochránit před padělateli? – část I.

Výzkum společnostmi MarkMonitor ukázal, že manažeři více než 86% procent výrobců značkových produktů jsou přesvědčeni, že jsou významně poškozování aktivitami padělatelům. Největší část dotázaných se domnívá, že jim padělatelé snižují tržby o 11 – 50%. Vedle poklesu tržeb hraje roli i to, že na trhu se pohybují produkty mizerné kvality a často i zdravotně závadné.

Tenhle stav je důsledkem toho, že padělatelské odvětví se nesmírně rozrostlo a že získalo sílu, se kterou si fakticky nikdo neví rady. Historicky se totiž falšování týkalo primárně peněz a dokumentů. Další předměty byly falšovány jen výjimečně a ještě to souviselo spíš s historickými předměty.

Prostor pro padělatele značek vytvořila až masová výroba, nicméně podstatné změny nastaly v druhé polovině 20. století.

 • Většina zboží se vyrábí jinde, než se spotřebovává. Ještě v 60. letech bylo normální, že Italové jezdí italskými auty, Britové britskými a a Němci německými. To se týkalo v zásadě všech výrobků. Menší lokální trhy neposkytují příliš velký prostor pro vstup padělatelů.

Jen výjimečné věci jako potraviny nebo zemědělské produkty se distribuovaly z jedné lokality do celého světa. Jenže pepř, irskou whisky nebo kubánský doutník není možné zfalšovat tak snadno – vyspělý konzument pozná rozdíl a méně vyspělý konzument si klidně koupí levnější zboží. Teprve situace, kdy je jedna kabelka nebo jeden druh brzdových destiček určen pro celý svět, otevírá to obrovské padělatelské možnosti.

 • Internetový prodej. Většina zákazníků se nikdy nesetkala se zástupcem výrobce a dokonce ani s obchodníkem. Téměř nikdo nemá přístup k celému životnímu cyklu produktu. Nikdo nedokáže říct, kdo co od koho koupil.

Růst padělatelských aktivit v takovém prostředí je docela logický. Už dávno nejde o drobné dílničky, kde se šijí falešné trenýrky Adidas. Klíčové parametry nové situace můžeme definovat následovně:

 • Padělatelé mají k dispozici celé výrobní podniky.
 • Jejich produkční kapacita je srovnatelná, a často dokonce větší, než kapacita výrobců značkového zboží.
 • Padělatelé jsou schopni si obstarat veškeré strojové vybavení, na jakém pracuje originální výrobce. V některých případech dokonce existuje silné podezření, že padělatel používá tutéž výrobní linku.
 • Nicméně navzdory tomu padělatelé často nezvládají výrobní postupy, případně používají levnější materiály, takže výsledná kvalita nemusí být srovnatelná.
 • Předmětem masové výroby je nejen zboží, ale i ochranné prvky (např. knoflíky s vyraženým logem). To se týká i poměrně sofistikovaných bezpečnostních prvků typu gilošů kreslených bezpečnostními inkousty.

Není tedy divu, že většina výrobců má nějaký program boje proti padělkům. Každou chvíli čteme v novinách, že byl odhalen nějaký obrovský sklad nebo distribuční kanál. Bohaté státy vyvíjí tlak na chudší státy, ve kterých jsou padělatelské továrny umístěny. Ale jak je vidět ze statistik uvedených v úvodu článku, moc to nepomáhá.

Strategie výrobců přitom lze rozdělit do dvou základních skupin.

 • SLEDOVÁNÍ OBĚHU (trace and track). To znamená, že ke každému kusu produktu existuje nějaký „průkaz“ o celé historii. Nemusí existovat fyzicky, klidně to může být záznam v informačním systému. Ale pořád platí, že je někdo zapsáno, kdy byl ten konkrétní kus vyroben, komu byl prodán, kudy cestoval, ve kterých skladech ležel atd.

Sofistikovanější informační systémy obsahují i další údaje o konkrétním exempláři, což je zvlášť důležité tam, kde se jedná o technické zařízení. Termíny inspekcí, jakému namáhání byla součástka vystavena, počty absolvovaných výrobních cyklů apod. Jiné jsou zase propojeny s nástroji pro monitoring obsahu online obchodů – pokud systém najde v nabídce značkové zboží, zkusí zjistit, o které kusy se jedná a odkud pochází. Může vyslat dotaz provozovateli obchodu, případně dát podnět k zahájení právní akce.

Variant sledování oběhu je celá spousta. Ale všechny jsou založeny na filosofii, že výrobce ve spolupráci s policií vytváří pro zákazníka bezpečné prostředí, v němž se může setkat pouze s pravým zbožím. I když existuje řada doporučení a programů, jak do takových programů zapojit i zákazníky a dealery, pořád platí, že zákazník je primárně v pasivní roli.

 • ZNAČENÍ PRODUKTU (marking). To je založeno na tom, že produkt obsahuje nějaký prvek, který zákazníkovi umožní jednoznačně rozpoznat pravost. Počítá se tudíž s tím, že zákazník je dostatečně motivován nepořídit si padělek.

Tuto ochotu lze očekávat spíše u profesionálů, ve firemním sektoru, u technických fandů a všude, kde hrají vlastnosti produktu významnou roli. Třeba u módy je situace složitěšjší. Ten, kdo platí prémiovou cenu, bude zcela jistě chtít jistotu originálu, ale jsou i skupiny zákazníků, které dají přednost nízké ceně.

Samozřejmě ale platí, že pokud zákazník motivován je, je výsledný systém ochrany nesrovnatelně účinnější, než když výrobce se zákazníkem vůbec nepočítá.

Je samozřejmě možné obě cesty spojit. To znamená připojit k produktu nějaké značení, které usnadní sledování jeho cesty a které bude zároveň čitelné pro zákazníka. Ve zdravotnictví se tak např. používají čárové kódy, které jsou jednak využívány v trace-and-track systému, jednak načítány nemocničním personálem. Na druhou stranu, jen velmi málo technologií využívaných pro sledování trasy vykazuje zároveň přijatelnou odolnost proti padělání.

Dokončení článku Petra Hampla a Libora Šustera publikovaného v magazínu Packaging Europe je zde.

Společnost Optaglio je známa především svými aktivitami a produkty pro ochranu dokladů proti padělání, věnuje se však i ochraně značek. Výrobcům značkového zboží dodává, mimo jiné:

Podrobnější informace jsou k dispozici v příslušné sekci webové stránky společnosti Optaglio.

Proč budujeme Svět Optaglio uprostřed přírody

Trendem doby je sestěhovávat firmy do zóny na okrajích měst. Někdy to jsou průmyslové areály, jindy administrativní parky. Zpravidla tam najdete desítky firem a rychle si všimnete, že se utváří společná kultura. Podobné oblékání, podobné zvyky, stejné restaurace. A pak jsou firmy, které se rozhodly tomuto modelu vymknout a vybudovat svůj vlastní svět. Mohou je k tomu vést různé motivy.

Typicky to dělají obrovské korporace, jejichž ambicí je plně člověka přizpůsobit svým potřebám. Ideálně tak, že tráví 10 hodin v práci a další hodiny v podnikové posilovně, pak si zajde do podnikového baru, jeho dítě je v podnikové školce, dovolenou nebo aspoň občasný víkend tráví s kolegy… to umožní, aby firemní kultura neustále působila na zaměstnance, formovala ho… a v pozadí je temná možnost plného ovládnutí, resp. vytvoření závislosti.

A pak jsou naopak firmy, kde je to nastaveno jinak. Firmy jako OPTAGLIO, které vybudovalo výzkumné a výrobní centrum na okraji chráněného území v Brdech (dřívější vojenský újezd Jince), tedy přesně tam, kde už můžeme mluvit o relativně panenské přírodě a kam to není daleko z Prahy. Firemní autobus od stanice metra je v areálu asi za půl hodiny.

V čem je rozdíl? Za prvé v tom, že ve společnosti Optaglio není cílem formovat zaměstnance do určitého lidského typu. Je to organizace tak malá, že každý může spoluurčovat její kulturu, což se fakticky děje. Sídlo v Lochovicích nám dává svobodu – minimálně ve srovnání s kancelářskými parky na okraji Prahy, kam každý den chodí tisíce lidí, kteří nosí stejné košile, chodí do stejných restaurací a sdílí stejný pracovní rytmus. U nás nikdo neřeší oblečení a nikdo neřeší výzdobu pracoviště. A ty případy, kdy si lidé berou leasing, protože je jim trapné přijíždět do práce starým autem – to je u nás prostě nemyslitelné. Lpíme na pravidlech bezpečnosti a základní pracovní kázně, ale to je taky všechno.

Za druhé v tom, že svět Optaglio je svět, kde se nepředstírá. Nastěhovat se doprostřed města a pak v kanceláři vybudovat model lesa, to pro nás moc nedává smysl. Což vypovídá o celkovém přístupu. OPTAGLIO je firma, kde si vážíme odvedené práce, na nic si nehrajeme a nepředstíráme. Nikdo netráví čas tím, že by vytvářel prezentaci, aby na poradě vedení zdůvodňoval, proč není něco v pořádku. Nepředstíráme, ale snažíme se vyřešit problém.

Třetím podstatným aspektem je životní rovnováha. Neděláme kvůli tomu školení a rozvojové programy, ale víme, že v práci se pracuje a doma se má člověk věnovat vlastním záležitostem. Jinak to vede k té obvyklé situaci, kdy zaměstnavatel umožní homeoffice, což zní pěkně, ale nakonec člověk pracuje 15 hodin denně, protože počítač nevypne nikdy. Svět OPTAGLIO je fyzicky oddělený od světa, kde bydlíme. Je to dobré pro naši psychiku. Je to dobré pro firmu.

Vedle toho samozřejmě hrají roli různé praktické věci. V Lochovicích máme víc místa pro postavení hal, instalaci zařízení, neexistují problémy s parkováním atd.

Ale to podstatné je celková mentalita. Žádné korporátní opičky, žádné přiblblé týmbuildingy. Stavíme svět, jaký nám vyhovuje a v jakém se nám dobře pracuje. Protože naši zákazníci se táhnou of Tajvanu přes středoafrické státy až po Latinskou Ameriku, je jedno, zda za nimi jezdíme z Prahy, Brna nebo Lochovic a máme tudíž svobodu vybrat si místo, kde se nám líbí.

Vstup do světa OPTAGLIO může znamenat, že v něm strávíte desítky let. Ale jsou i tací, kteří po pár letech vyrazí do světa – skvěle připraveni a vybaveni zkušenostmi z globálních trhů i řízením komplexních obchodně-výrobních projektů. Jen velmi obtížně se hledá jiné místo, kde se toho můžete naučit stejně.

Jak se do světa OPTAGLIO dostat? Nejlépe tak, že pošlete životopis na management@optaglio.cz. Ani nedostatek zkušeností nemusí být na překážku. Nejde totiž o to, co mají lidé za sebou, ale jaký je jejich potenciál. Letos, kdy se rýsují nové velké zakázky a firma rozšiřuje tým, je zvláště vhodná chvíle.

FORMING AN EFFECTIVE ANTI-COUNTERFEITING STRATEGY

Packaging with strong anti-counterfeit protection can enhance product revenues by tens of percent. However, it is critical to define the right strategy, selection of elements and not underestimate supporting activities such as customer communication – write Optaglio´s Libor Šustr and Petr Hampl for Packaging Europe.

MarkMonitor research has recently shown that managers of more than 86% brands believe their business is significantly damaged by counterfeiting. Most of them say they lose between 10 – 50 % of revenues. In addition to revenue decreases, brands are impacted by low quality or even dangerous products circulating in the market.

It is a result of the huge growth of counterfeiting industry, which now is so strong that nobody knows how to cope with it. Historically, counterfeiting was primarily focused on money and documents. Products were imitated only rarely; most counterfeiters focused on antiquities.

Key features of today’s counterfeiting market

The enormous space for counterfeiting was opened firstly by mass production and then by changes in the second half of 20th century.

1) Most goods are produced in a different region than they are consumed. Up to the 1970s, most Italians drove Italian cars; Germans drove German cars, British drove British cars, etc. It was the case for most of the products. Local markets give only limited space for entering of counterfeiting goods into the distribution chains. Markets with some specialised items, such as exotic food, were truly global. However, it is tough to fake Vietnamese pepper, Havana cigars or a particular brand of Irish whiskey. More sophisticated clients understand the difference and not sophisticated clients don’t care. But lately, as one kind of handbag or brake pads is used worldwide, huge opportunities open up for counterfeiting.

2) Internet shopping. Most clients have never met a manufacturer representative. Many of them have never met even a salesperson. Often the product goes through several distributors. Almost nobody can follow the entire lifecycle of a product.

Read the entire article here.

Optaglio enables anyone to produce own holographic paper

OPTAGLIO, the global leader in high-resolution security holograms, today announced market launch of the machines for the production of substances that include inspectional micro-particles. Clients are thus enabled to manufacture security paper on their own for the production of documents, stamps, revenue labels, guaranty certificates, anti-counterfeit packaging, etc.

“In the current generation of technologies, document or packaging is usually made from an unprotected material. Anti-counterfeit protection elements are integrated as the next step. We believe that it is better to start with protection at the very beginning, making items from substances that are impossible to buy and extremely difficult to imitate. Experience of our clients confirm that this attitude results in a stronger protection without the need for implementing more sophisticated production process,“ says Dr. Tomas Karensky, senior research manager in OPTAGLIO. “However, using of protected substances can hardly become a general standard as long as these materials are produced just by a few manufacturers in the world. It is critical that many companies can create their own protected material.“

Optaglio has taken part in projects of holographic paper production for more than five years. The holographic paper contains nickel microholograms of size from 40 micrometres to half of millimetre. These tiny particles, „holographic dust“,  have holographic surface. Letters or pictures are engraved into each microhologram. OPTAGLIO has also helped to produce transparent foils with microholograms inside. Both have been used mostly for documents and securities.

MM Security Substrate Hologram Applicator is a standalone module that can be connected to almost any production machine to implement microparticles during the right phase of substrate manufacturing process. Optaglio microholograms can be applied, but the client can also opt for less advanced cheaper microparticles from other vendors.

MM Security Substrate Hologram Applicator can be tailored to a particular paper mill machine. It is delivered including instalment and support during the initial phase of production. “Adding microparticles causes neither delay no production complication. It is just important to register ready sheets and secure microparticles against stealing. The security level should correspond to assets protected,“ added Dr. Karensky.